500x100-1
12. 03. 2019 13:21

Дваесет и четврта седница на Совет

Дваесет и четврта седница на Совет

Советниците утре ќе одржат редовна седница. На дневен ред се 17 точки, меѓу кои годишни и финансиски извештаи, програми за работа, завршна сметка и ребаланс на буџетот за 2019 година. 

Дневен ред

1. Годишен извештај за 2018 година на преземени мерки и активности на Полициска станица од општа надлежност Куманово;

2. Годишен извештај за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2018 година;

3. Финансиски извештаи на приходи и расходи за 2018 година на Јавната општинска установа Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;

4. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.10.2018 – 31.12.2018 година;

5. Годишна сметка и финансиски извештај на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2018 година;

6. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Октомври – Декември 2018 година;

7. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Декември 2018 година;

8. Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2018 година;

9. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2019 година на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;

10. Програма за работа на ЈП „Куманово – план“ Куманово за 2019 година;

11. Предлог – Одлука за утврдување цена на услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад во рурални средини – селата во Општина Куманово;

12. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на местата на кои можат да се истакнуваат изборни плакати;

13. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2018 година;

14. Годишен извештај на Општина Куманово за 2018 година;

15. Предлог – Одлука за одобрување на користење на средства за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на Општина Куманово и единки корисници од областа на образование, социјална заштита и култура;

16. Предлог - Одлука за усвојување на Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на Општина Куманово и единки корисници од областа на образованието до 30.09.2018 година;

17. Предлог - Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година.

Parking
Joco Turs
NER
stuz