500x100-1
24. 02. 2010 10:06

Дваесет и прва седница на Советот

Дваесет и прва седница на Советот

Советот на Општина Куманово утре ќе одржи редовна седница. На дневен ред се вкупно 9 точки од кои најзначајни се: Студијата за отпадни води и Одлуката за формирање на Фондација за култура и спорт.

Останатите во најголем дел се извештаи за работа на јавните претпријатија и  реализација на годишните програми на локалната администрација.

Дневен ред:

1.Студија за отпадни води во Општина Куманово;

2.Програма за работа на ЈП „Водовод" - Куманово за 2010 година;

3.Програма за работа на ЈП „Пазаришта"- Куманово за 2010 година;

4.Програма за работа на ЈП „Куманово - гас" - Куманово за 2010 година;

5.Извештај за деловно  финансиско работење на ЈП "Чистота и зеленило" – Куманово за период Октомври – Декември 2009 годинa;

6.Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2009 година;

7.Предлог - Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2010 година;

8.Предлог – Одлука за основање на Фондација за култура и спорт „Куманово" - Куманово;

9.Оперативна Програма  за културни манифестации во Општина Куманово за првиот квартал во 2010 година.