500x100-1
12. 03. 2019 12:11

Министерството за култура одобри 10.000 евра за Денови на комедија

Министерството за култура одобри 10.000 евра за Денови на комедија

Меѓународната манифестација Денови на комедија, која ја организира Центарот за култура „Трајко Прокопиев„ од Куманово доби поддрша од 600.000 денари од Министерството за култура. 

Ова стои во објавата на финалните резултати од Годишните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2019 година.

Денови на комедија првично останаа без финсиска поддршка од Министерството, што предизвика револт кај кумановската јавност, а политичките партии се сложија дека Општина Куманово треба да изнајде начин сама да го финансира фестивалот доколку изостане поддршката на државата.

 Од Центарот за култура за организирање на манифестацијата побарале 2 милиони денари, а одобрена е помалку од третина од бараната сума.

 Од Министертсвото за култура информираат дека, по првично објавените резултати, откако биле увидени формални недостатоци во документацијата на дел од пријавите и во согласност со Законот за општа управна постапка на апликантите им се дала можност во соодветен рок да достават дополнителни појаснувања и документација за нив. „Исто така, беше извршен и детален преглед на бодовите за секоја ставка од конкурсите, а беа одржани и средби со дел од културните оператори.Повторното разгледување на пријавите беше извршено согласно принципите на професионалност, разновидност и креативност, следејќи го гласот на културните работници и професионалци.Во согласност со член 65 став (5) од Законот за културата, по добиеното решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Жалбата не го одлага извршувањето, - стои во објавата на Министертсвото за култура.

Parking
Joco Turs
NER
stuz