09. 03. 2018 09:00

Седма седница на Советот на Општина Куманово

Седма седница на Советот на Општина Куманово

Советот на Општина Куманово, во среда (14 март), ќе одржи редовна седница.

На дневен ред се 29 точки, меѓу кои годишни извештаи за работа, финансиски извештаи, завршни сметки, согласност за вработувања, донесување на урбанистички планови, избор на членови за управни одбор и др.

 Дневен ред

1.Годишен извештај за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2017 година;

2.Финансиски извештаи на приходи и расходи за 2017 година на Јавната општинска установа Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;

3.Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.10.2017 – 31.12.2017 година;

4.Годишна сметка и финансиски извештај на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2017 година;

5.Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во 2018 година на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;

6.Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2017 година;

7.Годишен извештај на Општина Куманово за 2017 година;

8.Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за основно образование за 2018 година;

9.Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за средно образование за 2018 година;

10.Предлог – Оперативен план за реализација на Програмата за развој на социјалната заштита во Општина Куманово 2018 – 2021 за 2018 година;

11.Локален Акционен план на Општина Куманово во областа вработување, домување, образование, здравство и жената Ромка за периодот 2018 – 2020;

12.Предлог – Програма за реализација на Локалниот Акционен план на Општина Куманово во областа вработување, домување, образование, здравство и жената Ромка за периодот 2018 – 2020 за 2018 година;

13.Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3450, м.в. Краста, КО Романовце - Општина Куманово;

14.Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 593, село Косматац, КО Косматац - Општина Куманово;

15.Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1299, м.в. Кшла, КО  Куманово  - Општина Куманово;

16.Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1/8, м.в. Аниште, КО Доброшане - Општина Куманово;

17.Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 580, м.в Долна Река, КО Довезенце - Општина Куманово;

18.Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 39/2 и КП 37, м.в. Лука, КО Габреш - Општина Куманово;

19.Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 883/1, м.в. Село, КО Шупли Камен – Општина Куманово;

20.Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 219/4 и КП 218/2, м.в. Гладница, КО Јачинце - Општина Куманово;

21.Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 321, м.в Герен, КО Тромеѓа - Општина Куманово;

22.Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 843, м.в. Мајорово Трло, КО Куманово - Општина Куманово;

23.Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 26377 и КП 2808/1, м.в. Железничка, КО Куманово - Општина Куманово;

24.Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општината Куманово;

25.Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општината Куманово за 2018 година за ангажирање на 1 (еден) работник преку агенција за привремени вработувања за потребите на општинската администрација на Општина Куманово;

26.Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општината Куманово за 2018 година за вработување на определено време на овластени лица од областа на безбедноста-пожарникари во ТППЕ-Куманово;

27.Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник од Општината Куманово за член на Управниот одбор на Јавната установа - Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ” – Куманово;

28.Предлог – Решение за предлагање на претставник од Општината Куманово за член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа – Куманово;

29.Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник од Општината Куманово за член на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово‘‘ – Куманово.