500x100-1
26. 10. 2010 08:57

Проект на ЦИД „Активно граѓанство за меѓуетничка соработка„

Проект на ЦИД „Активно граѓанство за меѓуетничка соработка„

 Центарот за меѓукутурен дијалог од Куманово денеска на прес конференција ќе го промовира  проектот “Активно граѓанство  за меѓуетничка соработка” , кој се реализира во соработка со УНДП.

 Проектот има за цел да создаде основа за одржлив меѓу-етнички дијалог со негувањето на меѓусекторски вмрежување меѓу јавниот сектор и граѓанското општество од Куманово. Проектот е финансиски поддржан од страна на УНДП, како дел од заедничката програма на ОН “Подобрување на меѓуетничкиот дијалог и соработка помеѓу заедниците”.

За време на реализацијата на проектот, ќе се работи на подобрување на  односите меѓу заедниците во Куманово. Фокус на оваа платформа е Комисијата за односи меѓу заедниците и вклучување на други важни локалните чинители: Советот на општина Куманово, локалните институции, граѓанските организации. Комисијата за односи меѓу заедниците е важна појдовна точка која ќе ги  собере сите заинтересирани чинители и да се создаде меѓу-секторска соработка опфаќајќи ги вредностите на промовирањето на меѓуетничките односи.

На прес конференцијата присутни ќе бидат претседателот на Совет на општина Куманово Виктор Цветковски и преседателот на Комисијата за односи помеѓу заедниците Богдан Таневски  и претставници од ЦМД.

Прес конференцијата започнува во 14.00 часот  во Касапки круг , ресторанот „ Фра Ѓорѓо„.