500x100-1
09. 08. 2018 11:10

Оглас за вработување во Централен регистар Куманово

Оглас за вработување во Централен регистар Куманово

Централен регистар објави оглас за вработување на одговорно лице во одделението во Куманово.

Според огласот извршителот треба да биде со завршен факултет по правни или економски науки.

- Со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен Vll/l степен стручна подготовка, најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор и потврда за положен испит за административно управување, на работно место одговорно лице за работење на РРК Куманово и основна плата 40.870, 00 денари, - стои во објавата.

Централен регистар ќе вработи 34 лица на неопределено време во повеќе градови во државата.


Parking
Joco Turs
NER
stuz