Дваесет и деветa седница на Совет

07.07.2010 11:35 | KumanovoNews

 Советот на Општината Куманово утре ќе одржи редовна седница. На двесет и деветата седница на дневен ред се 19 точки.  

   

Дваесет и деветa седница на Совет

 1.    Предлог – Одлука за констатирање престанок на мандат на член на Советот на Општина Куманово;

2.    Извештај за реализираните програми на културните манифестации „Кумановско културно лето 2009 “, „Ноемвриски денови 2009 “ и „Пречек на новата 2010 година“;

3.    Предлог – Оперативна Програма на културни манифестации во Општина Куманово за III квартал во 2010 година;

4.    Информација за запишување на учениците во прва година во средните училишта во Општина Куманово за учебната 2010 – 2011 година;

5.    Предлог – Одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Куманово во областа на социјалната заштита;

6.    Предлог – Правилник за начинот и постапката за делегирање на надлежности на здруженија на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита;

7.    Предлог – Одлука за утврдување на право на користење на вонинституционална заштита и на критериуми за доделување на приоритети за остварување на ова право

8.    Предлог – Одлука за утврдување на право на користење и на критериуми за доделување на средства во вид на еднократна парична помош и помош во натура;

9.    Предлог – Правилник за начинот на остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна парична помош и помош во натура и потребната документација за остварување на ова право;

10.    Предлог – Програма за организирање и обезбедување на социјалната заштита во 2010 година;

11.    Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС  Kуманово;

12.    Предлог – Решение за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на статутот на Јавната општинска установа - Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;

13.    Предлог – Решение за давање согласност на Oдлуката за отуѓување на основни средства – дрвена столарија, метална браварија и цевки на Библиотека „Тане Георгиевски“ - Куманово;

14.    Предлог – Одлука за измена на Одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот за правни и физички лица за пресметка на данок на имот на подрачјето на Општина Куманово;

15.    Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – ДУП за УЕ „Тоде Мендол„ – Урбан блок 61, плански опфат меѓу улиците: „Благој Илиев Гуне“, „Доктор Рибар“, „Перо Илиевски“ и „Киро Антевски“ – Општина Куманово;

16.    Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт ДУП за УЕ „Долно Којнаре“, Урбан блок 1 – Општина Куманово.

17.    Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – ДУП за УЕ „11 – ти Ноември“ УБ 64 – ж, Плански опфат меѓу ул. „11 – ти Ноември“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Васил Главинов“, ул. „Босанска“, ул. „Крсте Мисирков“, ул. „Црнотравска“ и крак од ул. „Никола Вапцаров“ – Општина Куманово;

18.    Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – ДУП за дел од УЕ „11 – ти Ноември“, Урбан блок 65 – 3 и 65 – 13, плански опфат меѓу бул. „11 – Ноември“, ул. „Босанска“ и ул. „Васил Главинов“ – Општина Куманово;

19.    Нацрт – Стратегија за развој на образованието во Општина Куманово за период 2011 – 2016 година.

2008 - 2021 Kumanovonews.mk • Сите права се задржани. Текстовите не смеат да се печатат или емитуваат, во целина или во делови, без договор со Kumanovonews.mk